Sola

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU 

 

 1. ORGANIZATOR NATEČAJA

Organizator natečaja  »Mini Talent show« (v nadaljevanju: tekmovanje za nagrado) je PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o, Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju organizator).

Izvajalec natečaja je Agencija 101, Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana.

 

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU

Sodelujejo lahko fizične osebe starosti od 5. do 15. let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Za vse tekmovalce morajo prijavo podati zakoniti zastopnik (tj. starši oziroma skrbniki), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe pri sodelovanju in tekmovanju in s predmetnimi pravili tega nagradnega natečaja. Udeleženci sodelujejo na tekmovanju na lastno odgovornost.

V kolikor prijava za sodelovanje mladoletne osebe ni podana s strani zakonitega zastopnika, je organizator ne upošteva. V kolikor mladoletna oseba poda prijavo sama (bodisi, da lažno prikaže, da je podana s strani zakonitega zastopnika ali lažno izkazuje starost nad 18 let), organizator in izvajalec ne odgovarjata za posledice sodelovanja takšne osebe na tekmovanju.

V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade in se izbor ponovi.

Udeleženci tekmovanja ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem na tekmovanju in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Sodelovati ne smejo osebe, ki so zaposlene pri organizatorju tekmovanja ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

 

3. TRAJANJE NATEČAJA

Natečaj traja od vključno 12.7. do vključno 14.7.

Prijave na tekmovanje se zbirajo od vključno 13.6. dalje do 12.7.2018.

Na tekmovanje lahko sprejmemo največ 50 tekmovalcev katere razporedimo v predizbor (četrtek, 12.7. in petek 13.7.), najboljših 20 pa bo nato uvrščenih v finale, ki bo 14.7.2018.

 4. NAMEN NATEČAJA

Namen natečaja je promocija ideje in kampanje Zasoliraj!

5. POTEK NATEČAJA IN IZBOR

Prvi korak k sodelovanju v tekmovanju je prijava na email naslov zasoliraj@agencija101.si (kamor sodelujoči sporočijo svoje podatke – ime, priimek, starost, elektronski naslov in naslov pesmi). Izvajalec nagradnega natečaja prijavljenim pošlje dodatne informacije glede izbora pesmi. Lahko prijavijo tudi avtorsko skladbo in jo zaigrajo sami.

Najboljše tekmovalce izbere strokovna žirija. V predizboru izbere najboljših 20, v finalu pa najboljšega finalista.

Nakup kateregakoli blaga ali storitve ni pogoj za sodelovanje na natečaju.

 

 6. NAGRADE

V nagradnem skladu je glavna nagrada Tečaj učenja solo petja (v vrednosti 500€ neto).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

Organizator natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili tekmovanja.

 

 7. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

 Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja.

 

8. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

 

9. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

S sodelovanjem na tekmovanj udeleženci dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen tega tekmovanja. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Splošno Uredbo o varstvu podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki o sodelujočih, ki ne bodo prejeli nagrade, bodo trajno izbrisani v roku 5 dni po koncu tekmovanja.

Simbolični darilni bon za Tečaj učenja solo petja bo nagrajencu podeljen po koncu finalnih nastopov - ob razglasiti zmagovalca.

Zakoniti zastopniki (tj. starši oziroma skrbniki) morajo za nagrajenca natečaja za prejetje nagrade organizatorju v roku 5-ih dni po razglasitvi, na email naslov: tina.coga@heineken.com podati naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov prebivališča, davčno številko.

V kolikor zakoniti zastopniki nagrajenca teh podatkov ne želijo posredovati, se lahko z organizatorjem poskusijo dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpovejo. Podatke o zakonitem zastopniku nagrajenca in nagrajenca bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci toliko časa, kolikor to določa Zakon o davčnem postopku.

Osebne podatke bo organizator uporabljal izključno za namene tega tekmovanja. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

Sodelujoči na tekmovanju lahko kadarkoli med trajanjem tekmovanja zahtevajo vpogled, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so jih posredovali v okviru tega tekmovanja. Zahteva se posreduje na naslov: tina.coga@heineken.com. V tem primeru sodelujoči ne bodo več vključeni v tekmovanje.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo varstvo osebnih podatkov in na tekmovanje, se lahko sporočijo organizatorju na elektronski naslov: tina.coga@heineken.com.

 

 10. KONČNE DOLOČBE

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 13.06.2018, in so do konca tekmovanja na vpogled udeležencem na spletni strani Sola (www.sola.si) . Starši sodelujočih v tekmovanju so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih tekmovanja bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.sola.si in Facebook strani Sola.

 

Ljubljana, 13.06.2018

 

Pivovarna Laško Union d.o.o.