Splošni pogoji

Pravila nagradne igre “ZASOLIRAJ ZA SOLO S POZORNOSTJO”

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre » #Zasoliraj za Solo s pozornostjo« (v nadaljevanju: nagradna igra) je PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o, Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju organizator).Izvajalec nagradne igre je Pristop d. o. o., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec in organizator nagradneigre.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare nad 16 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce inosebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 28. 1. do vključno 22.3. 2019 do 12:00, ko bo izvedeno zadnje žrebanje.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegove blagovneznamke Sola.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE DOBITNIKOV

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre pod objavo nagradne igre napiše komentar z odgovorom na vprašanje oz.v skladu z navodili v objavi izvede aktivnost, ki uporabnika kvalificira za sodelovanje.Izbor dobitnikov (20 dobitnikov) se opravi z naključnim žrebom na spletni strani www.random.org. V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. V nagradni igri ni omejitev, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojevnagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani Sole.

6. NAGRADE

Ko se podeli vsak teden 20 platojev Multi Sole, nagrade niso več na voljo. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade,če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

7. PREVZEM NAGRAD

Dobitnik je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:- je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki- je bil izbran v skladu s temi pravili- je polnoleten in se mora ob prevzemu nagrade identificirati z osebnim dokumentomO rezultatih nagradne igre bodo dobitniki objavljeni pod svojimi komentarji. V primeru, da se dobitnik v roku 5 dni od prejema obvestila o nagradine javi v zasebno sporočilo na Sola profilu, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje ponovi.Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Dobitnik za to ne potrebuje posredovati davčne številke. Vrednost nagrade je izražena v maloprodajni vrednosti.Nagrada v tej nagradni igri ne presega zakonskih omejitev za obdavčitev.

10. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

Dobitniki nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter datum rojstva, da mu bo nagrada lahko podeljena. V kolikor dobitnik tega podatke ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi dlje časa le v kolikor se bo dobitnik neposredno s privolitvijo dodatno strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe drugega obveščanja. V kolikor dobitnik privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, moraorganizator izbrisati prejete podatke iz vseh evidenc in baz podatkov Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o dobitnikih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. V kolikor bo organizator podatke hranil dlje časain jih želel uporabiti za kakšne druge namene, mora prejeti od dobitnika izrecno dovoljenje.Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi v Pivovarni Laško Union in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se nagrada ne prevzame. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence prevzetih nagrad. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dlje časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo moral od dobitnikaprejeti dodatno privolitev za to.Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter samo za namen, za katerega so pridobljeni – torej prevzem nagrad.

13. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na Facebook strani Sola. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Sola.
V primeru dodatnih zahtev in informacij prosimo, da se obrnete na info@plu.si.
Objavljeno, 28. 1. 2019 v Ljubljani

Naše spletno mesto uporablja več vrst piškotkov, ki uporabnikom pomagajo pri boljši uporabniški izkušnji, nam pa omogočajo boljši vpogled v način uporabe spletnega mesta ter izboljšave naših storitev in produktov.

Ime piškotka

Čas shranjevanja

Upravljalec

Namen obdelave podatkov

_ga

2 leti

Google Analytics

Statistika ogledov spletne strani

_gid

24 ur

Google Analytics

Statistika ogledov spletne strani

_gat_gtag_UA_2261127_1

1 minuta

Google Analytics

Statistika ogledov spletne strani

ZAPRI